Cwrs Pellach (cwrslyfr / course book)

Mae’r cwrs hwn ar gyfer oedolion sydd wedi bod yn dysgu Cymraeg ar Gwrs Sylfaenol Ceredigion neu sydd wedi gwneud dwy neu dair blynedd mewn dosbarth unwaith yr wythnos. Ar ddiwedd y Cwrs Pellach, bydd dysgwyr wedi cael rhyw 180 o oriau cyswllt â’r iaith, a dylen nhw fod yn barod i baratoi at arholiad Defnyddio’r Gymraeg-Canolradd CBAC. Mae’r cwrs yn cynnwys 24 uned, digon o waith ar gyfer blwyddyn, ar gwrs sy’n cyfarfod unwaith yr wythnos. Bwriad y cwrs yw adolygu ac ymestyn yr iaith a ddysgwyd ar Gwrs Sylfaenol Ceredigion neu ar gyrsiau cyfatebol, ac mae’r pwyslais o hyd ar siarad Cymraeg.

This course is for adults who have been learning Welsh through the Ceredigion Basic Course or who have done two or three years in a once-a-week course for beginners. On completion of the Cwrs Pellach students will have had approx. 180 contact hours with the language, and they should be ready to sit the WJEC’s Use of Welsh Intermediate examination. The course consists of 24 units, enough work for a year, on a course that meets once a week. The course is intended to revise and extend the work done during the Ceredigion Basic Course or corresponding courses, and the emphasis is still on speaking Welsh.

Click 03-Y-Cwrs-Pellach-2018.pdf link to view the file.