Uned 7 - Darn Darllen 2 - Ogof Arthur

MP3 o'r darn darllen yn yr uned hon An MP3 of the "darn darllen" from this unit.

OGOF ARTHUR
Un diwrnod roedd bachgen bach yn sefyll ar bont Llundain. Roedd ffon yn ei law. Yn sydyn, daeth hen ŵr ato, ac meddai:
‘Bore da, fy machgen i. Ga i ofyn i ti ble cest ti’r ffon ’na sydd yn dy law?’
‘Yng Nghymru,’ atebodd y crwt, ‘lle mae nghartref i.’
‘A ble yng Nghymru mae dy gartref di?’ oedd cwestiwn nesa’r hen ŵr.
‘Yng Nghwm Nedd, yn ne Cymru,’ atebodd y bachgen.
‘Pam rwyt ti wedi dod mor bell?’ gofynnodd yr hen ŵr wedyn.
‘I chwilio am ffortiwn,’ atebodd y crwt.
‘Ond mae ’na ffortiwn mwy o lawer gartre lle tyfodd dy ffon. Wyt ti’n barod i fynd yn ôl gyda fi i chwilio amdano?’
Dechreuodd y ddau gerdded yn ôl i Gymru. O’r diwedd cyrhaeddon nhw Gwm Nedd a mynd i Graig y Ddinas, sy’n sefyll yng nghanol y cwm.
‘Wyt ti’n gweld y garreg fawr fan ’cw?’ meddai’r hen ŵr. ‘Rhaid inni ei symud hi.’
Gwthiodd y ddau’n galed iawn, ac o’r diwedd, symudodd y garreg. Lle roedd y garreg wedi bod, gallai’r bachgen weld ogof fawr. Yn yr ogof roedd cannoedd o ddynion arfog yn cysgu, ac yn eu canol ar y llawr, roedd aur ac arian a gemau. Meddai’r hen ŵr yng nghlust y bachgen,
‘Y Brenin Arthur a’i ddynion sydd yma’n cysgu. Bydd mor dawel â llygoden, ond rho’r aur a’r arian yn dy bocedi.’
‘Dere,’ meddai’r hen ŵr, pan oedd ei bocedi’n llawn, ‘rhaid inni fynd.’
Ond roedd cloch fawr yng ngheg yr ogof, a phan aeth y crwt o dani hi, bwriodd hi â’i ffon. Canodd y gloch, a chododd y dynion oedd yn cysgu i gyd ar eu traed. Do’n nhw ddim wrth eu boddau.
‘Ydy’r awr wedi dod?’ galwodd un ohonyn nhw nerth ei ben.
‘Nac ydy,’ gwaeddodd yr hen ŵr. ‘Cysgwch!’
Gorweddodd pob un unwaith eto, a rhedodd yr hen ŵr a’r bachgen allan a’u gwynt yn eu dyrnau a thynnu’r garreg yn ôl dros geg yr ogof.
Chwiliodd y bachgen am yr ogof lawer gwaith, ond heb lwyddiant. Yno mae Arthur a’i ddynion yn cysgu hyd heddiw yn barod i godi pan fydd Cymru’n galw.